Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Prodávajícím je Ing.arch. Pavel Dvořák s místem podnikání Trnovanská 1529/4, 41501 Teplice, identifikační číslo: 69415021, podnikatel zapsán v živ.rejstříku Magistrátu Teplice (dále jen „prodávající“).
Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která může být podnikatelem nebo spotřebitelem (dále jen „kupující“).

  • kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
  • kupující podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

Prodávající:

Firma / jméno a příjmení: Ing.arch. Pavel Dvořák
Sídlo: Trnovanská 1529/4, 41501 Teplice
IČO: 69415021
Telefon: 605267701
E-mail: [email protected]
DPH:nejsem plátce DPH

Povaha zboží

Prodáváme stroje s příslušenstvím, které byly vyrobeny nebo nakoupeny za účelem ověření našich vlastních nápadů v oblasti CNC frézování. V tomto smyslu je nabízené zboží považováno za použité.
Zájem o stroj projevíte odesláním kontaktního formuláře nebo telefonickým kontaktem. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku odsouhlasení objednávky oběma stranami (kupující a prodávající) a předání stroje kupujícímu.
Vybraný stroj vám dovezeme, předvedeme a provedeme všechny nezbytné úkony pro jeho zprovoznění.

Vrácení peněz v případě zrušení objednávky

Pokud Vám nebude stroj vyhovovat, můžete jej do 14 dnů vrátit – dovézt a osobně předat na výše uvedenou adresu. O tom, že budete stroj vracet, nás prosím informujte emailem nebo telefonicky, abychom dohodli způsob převzetí. Vrácení peněz proběhne po kontrole stroje na účet kupujícího nebo v hotovosti.

Zboží a záruka

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající deklaruje nabízené zboží (stroje) jako použité.

Závěrečné ustanovení

Vztah prodávající – kupující se řídí platnou legislativou a zákonem, zejména pak “občanským zákoníkem” a “zákonem o ochraně spotřebitele”.